مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم خدمات آموزشی وفرصت های تربیتی را با توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت سند تحول با هدف ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان طراحی و اجرا نمایم؟

10 هزار تومان

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم خدمات آموزشی وفرصت های تربیتی را با توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت سند تحول با هدف ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان طراحی و اجرا نمایم؟

نویسنده:

زهرا لشکری پور دراگاهی

تعداد صفحات:

17 صفحه

توضیحات

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم خدمات آموزشی وفرصت های تربیتی را با توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت سند تحول با هدف ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان طراحی و اجرا نمایم؟

نویسنده:

زهرا لشکری پور دراگاهی

تعداد صفحات:

17 صفحه

چکیده مقاله:

موضوع ساحتهای شش گانه تعلیم و تربیت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهشهای زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهشگران در رشته آموزش ابتدایی همواره بررسیهای علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند در اقدام پژوهی حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود . روش پژوهش به صورت اقدام پژوهی و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره ساحت گانه تعلیم و تربیت و ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان بوده است. جامعه آماری در رابطه با تحقیق و پژوهش از آنها عبارت بود از کلیه دانش آموزانم که در مدرسه ما حضور داشتند داده ها پس از گردآوری تنظیم و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش کوواریانس صورت گرفت. یافته های اقدام پژوهی نشان می دهد که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معناداری بین داده های پژوهش وجود دارد . با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت نظرات پژوهشگران رشته آموزش ابتدایی پیرامون مقوله های ارائه شده در صحیح و مبتنی بر واقعیت است. از این رو پیشنهاد میشود مباحث ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت و ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان در مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی مطرح گردد. و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزالهای نظری ارائه گردد.

واژگان کلیدی: ساحتهای شش گانه ، تعلیم و تربیت ، ارتقای علمی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم خدمات آموزشی وفرصت های تربیتی را با توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت سند تحول با هدف ارتقا علمی همه جانبه دانش آموزان طراحی و اجرا نمایم؟”